Organska poljoprivreda

Harvesting Cacao

недеља, 07. мај 2017.

Harvesting Cacao


How To Grow Coffee In Containers at Home! Complete Growing Guide


Onions. How To Grow


Growing Large Vegetables in Containers


How to Plant a New Lawn with Estate Lawn Care Experts and Blain's Farm & Fleet


Square watermelons Japan


How to Plant Raspberries


Grow Ginger


How to Grow an Apple Tree from Seed


How to grow Blueberries


How to Plant a Grape Vine


How to Grow Cucumbers


How to plant garlic


How To Grow Strawberries


How to: Grow Strawberries from Seed


Nectarines


From home gardener to organic farmer


Organic Farming: Did You Know?


Growing Plants without Soil


четвртак, 04. мај 2017.

How We Farm Our Beef


Aquaponic farming saves water, but can it feed the country?


Fukuoka Garden - Success or Waste of Seeds??


The One Straw Revolution by Masanobu Fukuoka


Natural Farming with Masanobu Fukuoka


Hydroponic Gardening - Grow Organic Plants Fast


PROFITABLE HYDROPONICS & ORGANIC FARMING IN INDIA - DON'T MISS


Most Amazing Fruits & Vegetables Farming TechniqueCompanies That Use Monsanto GMO Products MONSANTO GMO IS OPEN GENOCIDE!


How to Identify G.M.O Produce at the Grocery Store


How To Identify GMO-Free Food NOT Looking At Labels


Organic Vs. Conventional Fruit: Can People Tell The Difference?


Difference Between Organic and Non Organic Food


Why is organic food so *#@! expensive


What is Organic


уторак, 02. мај 2017.

Lavanda ( lavender )

Može se uspješno gajiti u našim krajevima, lako podnosi naše klimatske uslove, pa je stoga čest stanovnik naših bašti ili terasa. Ukoliko tek planirate da gajite ovu aromatičnu biljku, u daljem tekstu slijedi par jednostavnih savjeta za uspješno gajenje lavande. Sadnju je najbolje odraditi u proljećnim mjesecima, aprilu odnosno maju. , i najraskošnija je ljeti, kada su temperature iznad 30C. Prilikom sadnje odaberite mjesto koje je najviše izloženo suncu, jer lavanda slabo uspijeva u polusjeni i sjeni. Da li ćete je gajiti u saksiji ili u žardinjeri, zavisi isključivo od vas. Ono što je neophodno za kvalitetnu lavandu na terasi jeste dobar odabir zemljišta. Ovoj purpurnoj cvjetnici odgovaraju propusna, dobro drenirana zemljišta, stoga, prije sadnje, na dnu saksije ili žardinjere treba staviti odredjenu količinu drenaže (glinopor). Lavanda je zimzelena, izuzetno aromatična, poludrvenasta biljka žbunastog habitusa, visine između 50 i 80 cm. Zbog atraktivne boje cveta i prijatnog mirisa može biti veoma interesantan element svake bašte ili terase. Cvetovi su svetlo do tamnoljubičasti i javljaju se u periodu između juna i avgusta, a pored toga jako je dekorativna i u periodu van cvetanja zahvaljujući gustom žbunastom habitusu i sivo-zele­nim do srebrnastim listovima. Veoma je pogodna vrsta za obrazovanje niskih živih ograda i bordura jer dobro podnosi orezivanje.ako nije autohtona vrsta u Srbiji, lavanda dobro podnosi naše klimatske uslove i može se uspešno gajiti, uz par mera predostrožnosti. Optimalni period za sadnju lavande su prolećni meseci april i maj, pri čemu je jako bitno voditi računa o tome da zemljište mora da bude dobro drenirano tj. propusno, vlažna područja treba izbegavati. Kod uzgajanja lavande u saksijama, važno je staviti drenažni sloj šljunka na dno saksije. U početnoj fazi, nakon sadnje, zahteva zali­vanje, dok kasnije jako dobro podnosi sušu, a tokom zimskih meseci je ne treba zalivati. U uslovima kada je zemljište bez vode može da podnese i jako niske temperature, čak do -20 C, ali voda u zemljištu dovodi do smrzavanja korena. Takođe, bitno je da lavandu pozicionirate na mesto gde će biti zaštićena od vetra i imati puno sunca, jer u senci ne uspeva.  Pored toga što je veoma dekorativna i prijatnog mirisa, lavanda u vašem vrtu ili na vašoj terasi može imati i više namena od estetske. Miris lavande odbojan je mnogim insektima, kao što su, na primer, komarci, tako da vas saksija sa lavandom ili svežanj suvih cvetova na prozoru moze odbraniti tokom letnjih meseci.

  
Ukoliko je gajite, možete sami veoma lako osušiti cvetove lavande. Treba da ih uberete odmah nakon otvaranja pupoljaka i, u što kraćem roku nakon branja, u svežnjevima okačite cvetom na dole da se suše na vazduhu. Osušen cvet lavande podjednako je mirisan kao i svež i može se koristiti u potpuriju, mirisnim kesicama za osveženje ormara i spas od moljaca. Osim cveta, i sitno naseckani sveži ili sušeni listići lavande se mogu koristiti kao začin u nekim jelima, ili kao čaj.

It can be successfully grown in our country, easily tolerated our climate, so it is a common inhabitant of our garden or terrace. If you are planning to grow this aromatic plant, hereafter follow a few simple tips for successful cultivation of lavender. Planting is best done in the spring months, April and May. Lavender is one of the thermophilic plants, and is the most luxurious in the summer, when temperatures above 30C. When planting, select a place that is most exposed to the sun, because the poor Lavender thrives in shade and shadow. Do you has grown in a pot or flower pots, depend solely on you. What is necessary for quality lavender on the terrace is a good selection of land. This purple flowering correspond permeable, well-drained soil, so before planting, at the bottom of the pot or pots should be a certain amount of drainage (glinopor). Lavender is an evergreen, very aromatic, poludrvenasta plant bushy habit, height between 50 and 80 cm. Due to the attractive flower color and pleasant odor can be a very interesting element of any garden or terrace. The flowers are pale to dark purple and occur between June and August, and in addition it is very decorative and flowering period outside thanks to dense bushy habit and gray-green to silvery leaves. It is very suitable for the type of education low hedges and borders because it is well tolerated orezivanje.ako not native species in Serbia, lavender is well tolerated our climatic conditions and can be successfully grown, with a few precautions. The optimum time for planting the lavender spring months of April and May, while it is very important to keep in mind that the soil must be well drained ie. permeable, wet areas should be avoided. When growing lavender in pots, it is important to put a drainage layer of gravel at the bottom of the pot. In the initial phase after planting, watering demands, while later it tolerates drought, and during the winter months is not to be watered. In the circumstances when the soil is free of water may be submitted by the very low temperatures, even down to -20 C, but the water in the soil leads to kill roots. Also, it is important to position the lavender in the city where they will be protected from the wind and have a lot of sun, in the shade does not work. Besides being very decorative and pleasant scent, lavender in your garden or on your patio can have more than aesthetic purposes. The scent of lavender is repulsive to many insects, such as, for example, mosquitoes, so you pots with lavender or a bundle of dried flowers on the window can defend during the summer months.
  
If you cultivate, you can yourself easily dried lavender flowers. You need to be uber immediately after the opening of buds and, as soon as possible after harvest, the flower bunches hang down to dry in the air. Dried lavender flower is just as spicy and fresh and can be used in potpourri, scented sachets for refreshment cabinets and spas moths. In addition to flower, and finely chopped fresh or dried lavender leaves can be used as a spice in certain dishes, or as a tea.


Činčile (Breeding chinchillas)

Uzgoj činčila poslednjih godina postaje sve interesantniji. Činčile se uzgajaju zbog krzna koje je veoma cenjeno i traženo. Postojbina činčila su Kordiljeri u Južnoj Americi.Činčile su glodari iz familije miševa krznara i noćne su životinje.Podsećaju na veverice, pogotovo zbog kitnjastog repa. Krzno im je najčešće svetlo do tamno sive boje, po trbuhu belo. Uzgojene su takođe i crne i bezbojne činčile. One su pogodne za uzgoj jer su mirne životinje bez neprijatnog mirisa. Prostor za uzgoj činčila mora biti potpuno suv i zatvoren. Potrebno je imati prostoriju za rasplod i poseban prostor za uzgoj mladih.Činčile su poligamne životinje, zato se ne uzgajaju u parovima, već svaka ženka mora imati zaseban kavez veličine 40 x 40 x 50 cm koji se slažu u redove. Mužjaku treba napraviti hodnik, u pozadini kaveza u kojima su smeštene ženke kako bi ih mogao posećivati stalno. Jedno leglo (porodicu ili familiju) Podloge na kojima se činčile uzgajaju su od hoblovane jelove piljevine koje se postave na žičanu podlogu kaveza, a potrebno ih je svakodnevno menjati. Na svakom kavezu mora biti kupatilo, hranilica i pojilica. Najvažniji faktor pri uzgoju činčila je ventilacija koja se postavlja na tavanicu i na nosače kaveza tj. ispod njih. Moraju imati mogućnost da se svaki dan kupaju u specijalnom pesku jer se tako čisti i razmašćuje krzno. Ako toga nema krzno je bez vrednosti. Pesak ne sme biti pomešan s izmetom ili urinom. Preporučljivo je jednom nedeljno davati komadić jabuke i dobro seno koje mora biti potpuno suvo, ne sme biti plesnjivo ili zaraženo.Chinchilla breeding in recent years is becoming more and more interesting. Chinchillas are bred for their fur, which is very appreciated and requested. Homeland chinchillas are Cordillera in South America.Chinchillas rodents from the family furrier and mice are nocturnal animals.Are reminiscent of  squirrel, especially because of the ornate tail. Fur is usually light to dark gray, white belly. Grown are also black and colorless chinchillas. They are suitable for breeding because they are peaceful animals without unpleasant odor. Space breeding chinchillas should be completely dry and closed. It is necessary to have a room for breeding and a special area for growing young. are polygamous animals, so do not grow in pairs, but each female must have a separate cage measuring 40 x 40 x 50 cm, which are stacked in rows. Male to do the hall, behind the cage in which females are placed so that they could visit all the time. A litter (family or a family of) substrates on which are grown from chinchillas hoblovan fir sawdust, which are placed on the wire surface of the cage, and these should be changed daily. In each cage must be a bathroom, feeders and drinkers. The most important factor in breeding mink is air that is mounted on the ceiling of the cage and on the supports, ie. below them. Must be able to swim every day in special sand because it cleans and removes fat fur. Without this, the fur is without value. The sand must not be mixed with feces or urine. It is recommended once a week to give a piece of apple and a good hay that must be completely dry, should not be moldy or infected.